KOMUNIKAT ZARZĄDU PZJ

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZJ

Przedstawiamy najnowsze wytyczne Zarządu PZJ dotyczące aktualnych restrykcji związanych z epidemią Covid-19 zatwierdzone Uchwałą nr U/3111/1/E/2021 z dnia 08.04.2021:

Uchwała nr U/3111/1/E/2021 z dnia 08.04.2021

1.Zarząd informuje całe środowisko jeździeckie, że w związku z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 marca 2021 (Dz. U. z 2021r. poz. 512, z późn. zmianami) dozwolone jest jedynie organizowanie bez udziału publiczności wszelkiego rodzaju współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz działalności obiektów sportowych z udziałem zawodników:
1) będących sportowcami zawodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub
2) pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),
3) będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej.

Wszelkie inne formy organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych oraz działalności obiektów sportowych są bezwzględnie zakazane i zagrożone są karami za łamanie przepisów przeciwepidemicznych.

2. Zarząd PZJ kierując się troską o zdrowie i życie ludzkie zobowiązuje wszystkie osoby związane z jeździectwem do bezwzględnego przestrzegania przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia oraz przepisów wydanych przez Zarząd PZJ w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych przepisów, niezależnie od kar nałożonych za łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty Zarząd PZJ może zastosować na podstawie § 21 statutu PZJ wobec członka Związku naruszającego wyżej wymienione przepisy zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 3 miesięcy.

4. Na podstawie § 37 ust. 2 pkt. 14 lit c Statutu PZJ Zarząd PZJ uchwala, że wobec osoby posiadającej licencję PZJ, która nie przestrzega przepisów wskazanych w punkcie 2 powyżej, niezależnie od kar za łamanie przepisów przeciwepidemicznych nałożonych przez uprawnione podmioty – Zarząd PZJ może podjąć uchwałę o zawieszeniu licencji na okres do 3 miesięcy. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zawieszenia licencji przysługuje wniosek do Zarządu o ponowne rozpoznanie sprawy.

Uchwała przyjęta (4 x za i 1 głos przeciw wraz ze zgłoszonym prawem do Votum Separatum – Oskar Szrajer)