OPŁATY

KOMUNIKAT

Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego dotyczący opłat na rzecz WZJ w roku 2020
(stawki przyjęte przez Zarząd WZJ w dniu 07.11.2019 r.)
RODZAJ OPŁATY/DOKUMENTUDODATKOWE INFORMACJEKWOTA DO ZAPŁATY
Wpisowe dla członka zwyczajnego WZJ – Klubu Jeździeckiego ( zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu )X500 zł
Składka roczna członka zwyczajnego – Klubu JeździeckiegoX300 zł
Wpisowe i składka roczna członka wspierającegoX1000 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – powyżej 18 roku ( nie zawiera opłaty za licencję ) Niezrzeszony220 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – powyżej 18 roku ( nie zawiera opłaty za licencję ) Zrzeszony100 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – do 18 roku włącznie ( nie zawiera opłaty za licencję )Niezrzeszony200 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – do 18 roku włącznie ( nie zawiera opłaty za licencję ) Zrzeszony80 zł
Licencja roczna zawodnika – powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony220 zł
Licencja roczna zawodnika – powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony100 zł
Licencja roczna zawodnika – do 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony200 zł
Licencja roczna zawodnika – do 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony80 zł
Zmiana przynależności klubowej zawodnika – zawody szczebla regionalnego – zawodnika seniora, juniora, juniora młodszego, młodzikaX200 zł
Opłata rejestracyjna konia/kuca ( nie zawiera licencji )X100 zł
Licencja roczna konia/kuca uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoX100 zł
Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie), obowiązuje wypełnienie zgłoszenia konia z oświadczeniem RODOX100 zł
Opłata za zaopiniowanie wniosku do certyfikacji ośrodkaX300-500 zł
Zmiana nazwy koni/kuca w stosunki do rodowoduX300 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza imprez WZJ (za każdą imprezę osobno)X200 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych do kalendarza imprez dla organizatorów niezrzeszonych w WZJ i po zatwierdzeniu kalendarzaX400 zł
Licencja jednorazowa konia (posiadacz paszportu) na zawodach regionalnychX60 zł
Licencja gościnna (jednorazowa konia) upoważniająca do udziału w jednych zawodach regionalnych konia z paszportem zagranicznym, którego właściciel nie posiada obywatelstwa polskiegoX60 zł

UWAGI – OBJAŚNIENIA

 • od roku 2016 do rejestracji zawodnika w WZJ nie jest wymagane posiadanie brązowej odznaki
 • zdobywanie norm sportowych jest możliwe po uzyskaniu odznak jeździeckich
 • wydając rejestrację roczną biuro WZJ wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości, opłaty składki rocznej klubu z wnioskiem o wydanie licencji rocznej PZJ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniosek o wydanie licencji rocznej WZJ w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz klub na reprezentowanie jego barw
 • we wszystkich dyscyplinach przed wykupieniem rejestracji rocznej w WZJ zawodników  obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo- lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej –  karta rejestracyjna zawodnika wydana w latach poprzednich  musi posiadać PESEL
 • każdy klub zarejestrowany w WZJ dokonuje wpłaty składki rocznej (licencji) przed pierwszym startem w zawodach w danym roku
 • przed załatwieniem w WZJ spraw związanych z rejestracjami zawodników musi być opłacona roczna składka członkowska klubu
 • przy wystawianiu duplikatu każdego z wyżej wymienionych dokumentów będzie pobierana opłata jak przy załatwianiu pierwszych dokumentów
 • rejestracja zawodników i koni w PZJ oraz licencje wydane przez PZJ są równoznaczne z prawem startu w zawodach regionalnych
 • licencję jednorazową, gościnną konia wykupuje się u organizatora zawodów
 • organizator zawodów zobowiązany jest do przekazania należności za jednorazowe licencje koni na konto WZJ
 • zawodnik obowiązany jest okazać sędziemu głównemu paszport konia i dowód zapłaty za licencję jednorazową
 • zawodnicy wykupują ubezpieczenie NNW we własnym zakresie i aktualną polisę ubezpieczenia należy okazać przy wykupieniu aktualnej licencji
 • rejestracja konia w WZJ odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu PZHK z aktualnym wpisem właściciela wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokonanie wpłaty na konto bankowe Związku z tytułu opłaty rejestracyjnej, licencyjnej za zawodnika, konia nie daje możliwości uzyskania wymaganych licencji bez przesłania wymaganych dokumentów do biura WZJ

Ważne

* Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach

oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.

KONTO BANKOWE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

BGŻ S.A. GNIEZNO
NR : 66 2030 0045 1110 0000 0044 4050