Statut

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO W POZNANIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Wielkopolski Związek Jeździecki w Poznaniu zwany dalej Związkiem jest związkiem sportowych klubów jeździeckich i innych stowarzyszeń związanych z jeździectwem. Związek może posługiwać się skróconą nazwą „WZJ”.
§ 2
Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, a jego nazwa jest zastrzeżona.
§ 3
Związek działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 4
1. Terenem działania Związku jest obszar województwa wielkopolskiego.
2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu.
§ 5
Siedzibą Związku jest miasto Poznań.
§ 6
Związek używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i zasady działania Związku

§ 8
1. Celem działania Związku jest rozwój i popularyzacja sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii.
2. Związek obejmuje swym zakresem działalności zawodową i amatorską formę uprawiania jeździectwa.
§ 9
Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju jeździectwa na terenie działalności Związku.
2. Opracowywanie planów, kierunków i regulaminów szkolenia oraz systemy zawodów.
3. Prowadzenie i organizowanie:
a)   Szkolenia zawodników,
b)   Szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, gospodarzy torów oraz innych specjalistów niezbędnych w jeździectwie, we współpracy z odpowiednimi jednostkami uprawnionymi do prowadzenia tego typu szkoleń,
c)   Działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d)   Kontaktów z zagranicznymi organizacjami sportowymi,
e)   Ewidencji zawodników, koni, sędziów, gospodarzy toru i innych osób niezbędnych do realizacji celów Związku,
f)    Dostarczania do klubów i innych i innych zainteresowanych osób wszystkich niezbędnych pism i dokumentów oraz organizowania prawidłowego ich obiegu.
4. Organizowanie lub współorganizowanie wszelkiego typu zawodów krajowych i międzynarodowych oraz popularyzowanie rekreacji, turystyki konnej i hipoterapii.
5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Związku, zwłaszcza w zakresie:
a)   Rozwoju jeździectwa,
b)   Prowadzenia klasyfikacji sportowej,
c)   Organizacji zawodów i innych imprez sportowych,
d)   Realizacji kalendarza imprez sportowych,
e)   Prowadzenia rejestracji wyników, ewidencji i dokumentacji sportowej,
f)    Prowadzenie ewidencji członków,
g)   Prowadzenie ewidencji zawodników i koni,
h)   Nakładania kar dyscyplinarnych.
6. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubów i stowarzyszeń wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminów, przepisów i zasad uprawiania jeździectwa w formie zawodowej i amatorskiej, w tym zwłaszcza przepisów dotyczących ochrony koni.
§ 10
Dla realizacji celów statutowych Związek współpracuje z organami administracji państwowej odpowiedniego szczebla, organizacjami samorządowymi i innymi, których działalność jest zbieżna z celami Związku.

Rozdział III

Członkowie,  ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
a)   Zwyczajnych,
b)   Wspierających,
c)   Honorowych.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być kluby sportowe lub stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego wniosek, statut, wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz potwierdzenia wpisu do rejestru stowarzyszeń, a w przypadku spółek akcyjnych potwierdzenie zgłoszenia takiego rodzaju działalności w rejestrze handlowym.
3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymaga uchwały Zarządu Związku, która powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2.
§ 13
Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele Związku, przyjęta przez Zarząd, która zdeklarowała pomoc materialno-finansową dla Związku.
§ 14
1. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju jeździectwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów  z głosem stanowiącym,
2) Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.
3) Wglądu do dokumentów dotyczących działalności Związku.
4) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.
§ 16
Członkowie wspierający maja prawo do:
1) Uczestnictwa  w Walnych Zebraniach Delegatów bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli, z głosem doradczym,
2) Kontroli wydatkowania środków przekazanych na rzecz Związku.
3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.
§ 17
Członkowie honorowi maja prawo do:
1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Delegatów, z głosem doradczym,
2) Korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Związku.
§ 18
Do obowiązków członków Związku należy:
1) Aktywna działalność na rzecz realizacji celów Związku.
2) Przestrzeganie postanowień statutu, obowiązujących regulaminów, przepisów i innych postanowień władz Związku oraz kierowanie się zasadą, że szczególnie ważne jest dobro konia.
3) Godne reprezentowanie Związku.
4) Płacenie składek na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 19
1.Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
a)   Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
b)   Rozwiązania się klubu lub stowarzyszenia,
c)   Rozwiązania się Związku,
d)   Wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu Związku za:
–  naruszenie postanowień niniejszego statutu
– działanie na szkodę związku,
– brak aktywnego działania prze okres dwóch lat.
e)   Zalegania ze składką członkowską ponad okres określony przez
– Walne Zgromadzenie Delegatów.
f)    Wykreślenie członka z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego    rejestru bądź ewidencji
2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Związku za istotne naruszenie postanowień niniejszego statutu. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu praw członkowskich, a w szczególności pozbawieniu prawa do udziału w zawodach jeździeckich.
§ 20
Od uchwał Zarządu Związku o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Złożenie odwołania nie wstrzymuje uchwały.

Rozdział IV

Władze Związku

§ 21
1.Władzami Związku są:
a)   Walne Zebranie Delegatów,
b)   Zarząd
c)   Komisja Rewizyjna
2.Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
§ 22
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
2.Wyboru władz dokonuje Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Delegatów uchwali inaczej.
3.Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4.Władze Związku mają prawo uzupełnić swój skład, jeśli któryś z ich członków ustąpił w trakcie kadencji. Ilość osób uzupełniających w tym trybie skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może  przekroczyć 1/3 liczby członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów.
§ 23
1.Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3.Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku
4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
3) Na wniosek 20%  ogółu członków.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku zawiadamia zrzeszone kluby i stowarzyszenia listownie co najmniej      21 dni przed terminem Zjazdu.
§ 24
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1)Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Związku,
2)Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4)Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)Nadawanie godności Członka Honorowego,
6)Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Związku
7)Rozpatrywanych wniesionych odwołań od decyzji Zarządu Związku,
8)Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Delegatów.
2.Walne Zebranie Związku jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w  zawiadomieniu.
3.Ilość delegatów reprezentujących poszczególnych członków Związku w Walnym Zebraniu Delegatów określi Zarząd w proporcji do liczby zrzeszonych w danym klubie lub zrzeszeniu.
4.W Walnym Zebraniu klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 25
1.Zarząd składa się z 7do 9 członków, w tym z Prezesa, dwóch V-ce Prezesów      i Sekretarza.
2.Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3.Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 4 członków w tym Prezesa lub v-ce Prezesa.
4.Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest pisemny protokół.
5.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.
§ 26
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów, a w szczególności:
1)   Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)   Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
3)   Uchwalanie okresowych planów działania i planów finansowych Związku,
4)   Zarządzanie majątkiem Związku,
5)   Przyjmowanie i skreślanie członków,
6)   Składanie sprawozdań z działalności Związku,
7)   Rozpatrywanie zgłoszonych do Zarządu odwołań,
8)   Ocena działalności członków Związku,
9)   Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych Związku,
10) Ustalenie wysokości opłat i trybu płacenia składek członkowskich.
§ 27
1.Członek Zarządu Związku może być zawieszony w czynnościach, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź działa na szkodę Związku.
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków uprawnionych do głosowania.
3.Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania Delegatów.
§ 28
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów spośród delegatów.
3.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4.Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów.
5.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Związku,
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Związku oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) Składanie na ręce Zarządu zastrzeżeń do uchwał i innych działań Zarządu jeśli uzna, że mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Związku,
5) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów lub zebrania Zarządu,
6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 29
1. Związek ma prawo przyznawania nagród i wyróżnień z aktywny udział w realizacji zadań Związku.
2. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określają regulaminy Związku i przepisy o odznaczeniach państwowych.
§ 30
1. Związek ma prawo nakładać kary na zrzeszonych w nim członków i inne osoby jeśli jest to związane z działalnością Związku, np. sędziów, gospodarzy toru, delegatów technicznych itp.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku  Jeździeckiego.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku

§ 31
1. Majątek Związku składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy:
– Składek członkowskich,
– Darowizn,
– Zapisów,
– Dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Związkowi,
– Innych dotacji,
– Dochodów z majątku,
– Dochodów z działalności gospodarczej,
– Innych wpływów.
§ 32
Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród: Prezesa, v-ce Prezesa, Sekretarza Zarządu Związku.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Związku

§ 33
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
§ 34
1.Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2.Uchwała o rozwiązaniu Związku misi określić tryb likwidacji oraz sposób rozdysponowania majątku.